x

Newsroom

Официални правила на играта “Extra 5 days Оff” на Proxiad Bulgaria

31 January
Article
1. Организатор на играта
Играта “Extra 5 days off” (наричана по-долу „Играта“) се организира от „ПРОКСИАД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД , ЕИК: 175108293 със седалище на управление: гр. София 1113, ул. Тинтява No 13 Б, ет. 4, ап. офис 4-1(Организатор“).

1.1. Официалните правила на “Играта” се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на играта в следните комуникационни канали на компанията:

-  Facebook: https://www.facebook.com/ProxiadBulgaria/ ,

- Instagram: https://www.instagram.com/proxiadbg/,

- Линкедин: https://www.linkedin.com/company/31737

- Уебсайт на компанията: www.bulgaria.proxiad.com (секция „Новини“).

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване в комуникационните канали, споменати по-горе.

 

2. Територия и период на провеждане на ИГРАТА

2.1. „Играта“ се организира и провежда на територията на България.

2.2. „Играта“ стартира на 31.01.2020 г. и ще продължи до 30.04.2020 г., 23:59 часа (българско време).

3. Право на участие

3.1. Право на участие в „Играта“ има всяко физическо лице. В случай, че спечелилият участник не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен наставник.

3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен наставник преди да отговорят на зададения въпросвъв връзка с провеждането на „Играта“ и/или с предоставянето на свои лични данни.

3.3. За участие в „Играта“ не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт и/или услуга от Организатора.

4. Механизъм на Играта

4.1. „Играта“ стартира със зададен въпрос от Организатора под формата на eдиничен пост в страниците на Facebook, Instagram и Linkedin на Proxiad Bulgaria, наричани „Социалните медии“

4.2 „Играта“ продължава до 23.59 часа на 30.04.2020 г.

4.3. Участник се счита всеки, който отговори на въпроса от играта с коментар, под поста

4.4. Всеки участник ще бъде включен в томбола за наградите, спрямо броя на участията му/й.

4.5. Всеки Участник има право на неограничен брой участия в „Играта“, като всяко участие (повече от един коментар в повече от една от Социалните медии и/или повече от един път споделен пост в лична страница) ще се отчита отделно, където името на участника ще бъде добавено в томболата спрямо броя на участията.

4.6. Участници, които са оставяли коментари без отговор на въпроса от играта няма да бъдат включени в томболата.

4.7. Публикуваният от участниците текст следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на oфициалните комуникационни канали на Proxiad Bulgaria. Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Социалните медии всеки отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания.

5. Награда. Теглене и получаване на наградата
5.1. Имената на всички участници ще бъдат събрани в томбола, като официалното теглене ще се извърши на случаен принцип, като ще бъде записано под формата на видео.

5.2. Ще се изтеглят трима победителя, които ще получат персонализирани награди, съобразени с отговорите, които са подали във връзка с правилата на „Играта“.
5.3. Не се допуска размяна на наградите срещу паричната им равностойност.
5.4. Имената на тримата победителя ще бъдат обявени на комуникационите канали на компанията, споменати по-горе.

5.5. За получаване на Наградата спечелилият участник следва в срок от 5 (пет) работни дни да се свърже с Организатора на „Играта“ като изпрати лично съобщение на някоя от Социалните медии със следната информация: три имена, email и телефон за връзка.

5.6. В случай че печелившият участник е на възраст между 13 и 18 години, наградата се приема от родител/настойник на печелившия.
5.7. Участникът губи правото си да получи Награда в следните случаи:

  • ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени в съобщението по т. 5.5. от Официалните правила;

  • ако не се свърже с Организатора в срок от 2 седмици след обявяване на победителите.

  • В случай на неявил се победител, както е описано в предходната точка, Организаторът си запазва правото да използва наградата за друга цел, по негово усмотрение


5.8. В случай че Награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично приемане на Наградата от негов родител или друг законен настойник. В случай че Награда бъде спечелена от участник, навършил 14 години, но ненавършил 18 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично съгласие за приемане на Наградата от негов родител или друг законен настойник.

6. Отговорност
6.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до комуникационните канали, описани по-горе, невъзможност за публикуване на съдържание на същите, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с „Играта“. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
6.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в „Играта“, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на някоя от Социалните медии или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на „Играта“. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
6.3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

7. Защита на личните данни
7.1. В случай, че спечелят Награда, участниците следва да предоставят лични данни (три имена, имейл и телефон за връзка) за получаването й.
7.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.
7.3. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в „Играта“, лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в „Играта“, както и доставянето на Наградата.
7.4. С включването в „Играта“, всеки участник приема имената му и профилната му снимка да бъдат публикувани в Социалните медии, описани по-горе, с цел посочване на лицето като спечелило.
7.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

8. Изменение и допълнение на официалните правила на Играта
Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на „Играта“. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Социалните медии.

9. Предсрочно прекратяване на Играта
Организаторът има неотменимото право да прекрати „Играта“ по всяко време, като обяви това в Социалните медии, описани по-горе.

10. Други
10.1. С включването си в „Играта“, всеки участник се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.
10.2. С включването си в „Играта“, всеки участник приема личните му данни, както и профилната му снимка, да бъдат публикувани на една и/или всички Социални медии.
10.3. Участниците могат да се свържат с Организатора, както чрез лично съобщение в някоя от Социалните медии, така и по майл:

10.4. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от никоя от изброените Социални медии по-горе и не следва да се свързва с тях. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook, Instagram и/или Linkedin.

Дата: 31.01.2020 г.

 

Start your own success story today!

Contact us

This website uses cookies to improve your experience. To learn more, please visit Cookie Settings and Terms of use